Algemene Voorwaarden ZzoommM

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – Levering, leveringstermijnen en transport

Artikel   6 – Herroepingsrecht voor consumenten bij overeenkomst op afstand en uitsluiting hiervan

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Overmacht

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Artikel 16 – Geschillen

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die zaken heeft gekocht van, opdrachten of een order heeft verstrekt aan, een offerte heeft gevraagd van, of een zending op zicht of op proef heeft ontvangen van leverancier;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst, waarbij in het kader van een door leverancier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Leverancier: De onderneming MieZ Massage Chairs, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Langenboom. Handelend onder de naam MieZ;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en leverancier gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam:                                      MieZ

Vestigingsadres:                                  Dennendijk 35, 5453RW Langenboom

Telefoonnummer:                               0486-436873

E-mailadres:                                         info@ZzoommM.com

Handelsregisternummer:              17283819

Btw-identificatienummer:           1498.709.78.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de leverancier en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen leverancier en consument.
 • Doordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de leverancier zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. De leverancier is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de leverancier gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de leverancier niet.
 • Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Leverancier kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de leverancier de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de leverancier zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5. Levering, leveringstermijnen en transport

5.1   De overeengekomen levertijd gaat eerst in wanneer leverancier in het bezit is van alle         noodzakelijke gegevens,- etc. voor de juistheid waarvan afnemer heeft in te staan, onverschillig of deze door afnemer dan wel door derden dienen te worden verstrekt en na ontvangst van de eerste voorruitbetalingstermijn voor zover deze is overeengekomen.

5.2   Alle door leverancier genoemde en/of overeengekomen (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren.

5.3   Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf

geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

5.4   Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5.5   In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.6   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

5.7   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 6. Herroepingsrecht voor consumenten bij overeenkomst op afstand en uitsluiting hiervan

6.1   Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid uitsluitend de overeenkomst op afstand te ontbinden, zonder opgave van redenen, gedurende veertien dagen.

6.2   De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

6.3   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak indien het gebruik van de zaak verder gaat dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en de werking ervan vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien mogelijk in de originele staat en verpakking aan leverancier retourneren, conform de door leverancier verstrekte instructies.

6.4   Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Dit hoeft niet indien de leverancier heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen indien hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.5   Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

6.6   Indien de consument na afloop van de in lid 1 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de leverancier heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de leverancier dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

8.1   Het herroepingsrecht kan niet gebruikt worden indien het product:

 • door leverancier tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • persoonlijk van aard is;
 • door haar aard niet terug gezonden kan worden;
 • snel kan bederven of verouderen;
 • gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop leverancier geen invloed heeft.
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • en de leverancier het bovenstaande duidelijk in het aanbod, althans tijdig vóór het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

 

Artikel 9 – De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 • De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 • De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Betaling

 • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 13. Overmacht

13.1       Onder overmacht zijdens leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan leverancier van bij toeleveranciers bestelde zaken of diensten, staking, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van leverancier, brand, waterschade, het niet naar behoren functioneren van gebruikte telecommunicatievoorzieningen, virusinfecties in de programmatuur, alsmede iedere omstandigheid buiten de macht van leverancier – onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

13.2       Mocht leverancier als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan zal leverancier, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de uitvoering der werkzaamheden op te schorten tot het tijdstip waarop de overmacht situatie is geëindigd.

13.3       In geval van overmacht heeft leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn de daaruit voor afnemer voortvloeiende schade te vergoeden.

13.4       Niet, niet-tijdige of ondeugdelijke levering door leverancier geeft, voor zoveel sprake is van overmacht aan de zijde van leverancier, afnemer geen recht schadevergoeding te vorderen.

13.5       Wanneer een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

14.1De leverancier beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3       Bij de leverancier ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de leverancier binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4       Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5       Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel leverancier als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

14.6 Een klacht schort de verplichtingen van de leverancier niet op, tenzij de leverancier schriftelijk anders aangeeft.

14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de leverancier naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1       Op overeenkomsten tussen leverancier en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen leverancier en afnemer geldende rechtsbetrekking zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2       De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake de koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

 

Artikel 16. Geschillen

16.1       De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende tussen partijen gesloten overeenkomsten. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.